Furvlenn hwilans

Actes 12

É Yö Vè Mii Iakobo. Na Tö Mwâ Pö Kâmö Na Pètèru

Apos 5.17-24; Dan 6.16-23; Is 49.24,25; Héb 1.14; Êr̂êv 2.10; Mat 18.19,20

1Tèi ö nédaa-ré, na bör̂i navui néxar̂a â-ê na ör̂ökau Héroda cè ki kôjuwaa bör̂i rai pâr̂â ékalésia, 2dè ce ré wê nôâ cè ki mâ yö vè mii i o taua Iakobo, pâriè Ioané. 3Na bör̂i wê tö rhûû êr̂ê, na e yè pâi xè Juda, na bör̂i êr̂ê bar̂ee ki yè tuwir̂i Pètèru. Ökâré nédaa né ké yè kâi var̂awa ka yèri lévèn rö-i. 4Na wê öxar̂a-è, na bör̂i nââ-ê rö mwâ pö kâmö, mâ kâyâi kavùè cî kâmö né paa cè ké-r̂é vi târ̂î-e. Wè na wê tâ néxâi ké yè rhôôr̂u-é rö némèè pâr̂â kâmö tèi nédèè Paséka. 5Aè tèi pâr̂â nédaa-ré, é târ̂î Pètèru rö mwâ pö kâmö; na bör̂i bâ nêr̂ê pâr̂â ékalésia na ké yè pwaér̂ö vè ki-e.

Na Tù Na Pètèru Xè Mwâ Pö kâmö

6Na mö ké pwa na nédaa né ké yè pèi Pètèru i Héroda, aè tèi bwê-ré, wè na wê kur̂u tö êê pö i kaar̂u layèèni na Pètèru rö néjêr̂ê duö paa, aè cér̂é wê târ̂î mwâ pö kâmö na paxa wéa tö vè pâr̂i mèö mwâ. 7Tö rhûû, na tö vèa na dèxâ angéla i ör̂ökau, na bör̂i wér̂a vèa i mwâ pö kâmö na dèxâ daa. Na bör̂i dèi kwèèvôr̂ô Pètèru na angéla, mâ ya vè tâ rhî-e, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Tömâ rua nér̂êi!» Na bör̂i maʼ na pâr̂â layèèni xè-i duö köwi-e. 8Na bör̂i êr̂ê yè-è na angéla, êr̂ê: «Pönémui-i, mâ cur̂i duö mwâ néxar̂a â-i.» Na bör̂i waa ûr̂û-ré na ce, na bör̂i êr̂ê yè-è bar̂ee na angéla êr̂ê «Yakôwîî i mêr̂ê-i, mâ ua-nya mi.» 9Na bör̂i vi rua na Pètèru, mâ ua-è, aè na da tâwai êr̂ê, na avâr̂i na ö kââ-ré na waa na angéla, aè na tâ néxâi êr̂ê, na ngëxër̂i. 10Aè cur̂u wê vi kwéjîr̂i vi târ̂î ka baayê ma' ka taadè, cur̂u bör̂i pwa rö mèö bé vaö wêyê né névâ, na bör̂i wê dè cîî-e yè-r̂u, cur̂u bör̂i wê tù rua, mâ köiwaa dèxâ kaa yö, na bör̂i wê kâyâi-e na angéla.

11Na bör̂i cê tâ mör̂ö tëë na Pètèru, na bör̂i êr̂ê «Gö wê rhîâgür̂ü avâr̂i xina, êr̂ê, na wê tùr̂ùwaa angéla xi-e na ör̂ökau cè ki öxar̂a-nya rai néxar̂a â Héroda, mâ pâr̂â vi tâ néxâi pâi xè Juda wânii.»

12Na wê tâ vi nénââ wir̂i, na bör̂i vi na wêê mwâ i Maria pâni Ioané, é vi aʼyè Maréko, cér̂é kâ vèâi rö-i na pâr̂â kâmö mâ pwaér̂ö. 13Na mö ké nida rö mèö mwâ vi ru, na bör̂i mi na ka pwêr̂ê na dèxâ bwè kâmö yar̂i ka mö dowa néé-é na Roda. 14Na bör̂i pwêr̂ê wé-r̂é mêr̂ê aʼ i Pètèru, na bör̂i vi or̂o mâ rhâmâ rai mèö mwâ ka tö yâwîî-e, mâ vi êr̂ê vèa êr̂ê, na tö mèö mwâ na Pètèru. 15Cér̂é bör̂i aʼcëi yè-è «Gè vi bwéjé.» Aè na bâ aʼvidii vè mör̂ö, êr̂ê, na avâr̂i, cér̂é bör̂i êr̂ê, êr̂ê «Dè angéla xi-e ré.» 16Aè na bâ nida i na Pètèru. Cér̂é bör̂i wê cîî mèö mwâ mâ cêrhö na cér̂é tö rhûû-é. 17Na bör̂i ya vè târâdâ-r̂é i néxar̂a â-ê na ce, cè ké-r̂é da aʼ, na bör̂i vi yëwaa yè-r̂é ké pè xi-e i Ör̂ökau xè-i mwâ pö kâmö, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Êr̂ê vèa na gëve yè Iakobo mâ pâr̂â pâ kaavèâi.» Na bör̂i wê tù mâ vi na dèxâ kaa töö. 18Aè na wê daa, cér̂é bör̂i cê bë vi bwir̂i vè kau na pâr̂â paa, êr̂ê, na wêr̂êi na Pètèru? 19Aè na wê aʼyè-è na Héroda, é bör̂i da pwa yèr̂i-e, na bör̂i ërëwaa pâi paxa vi târ̂î, mâ wiirher̂e nô né ké yè yö vè mii-r̂é. Na bör̂i vi ria mi xè Juda na ce na névâ rö Kaisaréa na ka tö-i wir̂i.

Pèii Mé I Héroda

20Aè na wê rhîaa i pâi xè Tyro mâ Sidona na Héroda. Cér̂é bör̂i rhau vi na ka pwa yèr̂i-e xar̂a wêê nénââ ka rhaaxâ na pâr̂â pâi-ré; cér̂é wê cowa ârui wêê nénââ i Balaso, kâmö ré vi târ̂î wêê mwâ i ör̂ökau, cér̂é bör̂i vi pëër̂ii yè-è nâânévâ, wè, na mi xè-i néjë i ör̂ökau na êê ara rö névâ xé-r̂é. 21Aè tèi nédaa né vi câwâ, na bör̂i wê cur̂i pâr̂â némui ör̂ökau na Héroda, mâ cuè rö kaa per̂e xi-e, mâ pur̂â-r̂é. 22Cér̂é bör̂i aʼvè kau rua na pâr̂â kâmö: «Mêr̂ê aʼ i bâô ré, aè na da mêr̂ê aʼ i kâmö.» 23Tö ökâré, na bör̂i ya-è na angéla i Ör̂ökau xè-i ké da pè kau xi-e Bâô. Na bör̂i âmüü i-e na pâr̂â ja, na bör̂i koyo na mui-e.

24Aè na bâ mârui vi na nô i Bâô, mâ vi ër̂i vi. 25Cur̂u bör̂i wê mi tëë xè Iérusalèm na Barabas mâ Saulo, na cur̂u waa rö-i nêr̂ê-r̂u, mâ paur̂u Ioané, é vi aʼyè Maréko.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index