Furvlenn hwilans

1 Kronieke 1

Die eerste voorvaders

(Kyk ook Gen 10:1-32)

1Hier is die name van die eerste *voorvaders: Adam, Set, Enos, 2Kenan, Mahalalel, Jered, 3Henog, Metusalag, Lameg, 4Noag, Sem, Gam en Jafet.

5Jafet se *nageslag was die mense van die lande Gomer en Magog, die Mediërs, die Grieke en die mense van die lande Tubal, Mesek en Tiras. 6Gomer se nageslag was die mense van die lande Askenas, *Difat en Togarma. 7Elisa en Tarsis, die Kittiërs en die *Rodaners was *afstammelinge van die Grieke.

8Gam se nageslag was die mense van die lande *Kus, Egipte, Put en Kanaän.

9Kus se nageslag was die mense van die lande Seba, Gawila, Sabta, Rama en Sabteka. Rama se nageslag was die mense van die lande Skeba en Dedan. 10Kus het ook ’n seun Nimrod gehad. Hy het ’n baie sterk en belangrike man geword. 11Die mense van Egipte was die voorvaders van die Ludeërs, die Anammers, die Lehabeërs, die Naftoagiete, 12en die mense van die lande Patros, Kasluag en *Kaftor. Die mense van Kasluag was die voorvaders van die Filistyne.

13Die mense van Kanaän was die voorvaders van die mense van die lande Sidon en Het. Sidon was die oudste. 14Die mense van Kanaän was ook die voorvaders van die *Jebusiete, die Amoriete, die Girgasiete, 15die Hewiete, die Erekiete, die Siniete, 16die Arwadters, die Semariërs en die Hamatters.

17Sem se nageslag was die mense van die lande Elam, Assirië, Arpaksad, Lud, Aram, Us, Geter en *Mesek. 18Arpaksad was die pa van Selag, en Selag was die pa van Heber. 19Heber het twee seuns gehad. Die een seun se naam was *Peleg. In die tyd toe Peleg gelewe het, het hulle die land verdeel. Peleg se broer was Joktan.

20Joktan was die pa van Almodad, Selef, Gasarmawet, Jerag, 21Hadoram, Usal, Dikla, 22*Ebal, Abimael, Skeba, 23Ofir, Gawila en Jobab. Hulle was almal Joktan se nageslag.

Die voorvaders van Abraham, en sy nageslag

24Hier is die name van Abraham se *voorvaders en die name van sy *nageslag: Sem, Arpaksad, Selag, 25Heber, Peleg, Reü, 26Serug, Nahor en Tera. 27Abram se naam het later verander na Abraham.

28Abraham se seuns was Isak en Ismael. 29Hier is hulle nageslag. Die oudste seun, Ismael, was die voorvader van die mense van die stede Nebajot, Kedar, Adbeël, Mibsam, 30Misma, Duma, Massa, Gadad, Tema, 31Jetur, Nafis en Kedma. Hulle was die nageslag van Ismael.

32Abraham en sy *byvrou Ketura was die *voorouers van die mense van die lande Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Suag. Die mense van Joksan was die voorouers van die mense van die lande Skeba en Dedan. 33Die mense van Midian was die voorouers van die mense van die lande Efa, Efer, Ganok, Abida en Eldaä. Hulle almal was die nageslag van Ketura.

34Abraham se ander seun was Isak. Isak se seuns was Esau en *Israel. 35Esau was die *voorvader van die mense van die lande Elifas, Reüel, Jeüs, Jalam en Korag. 36Die mense van Elifas was die voorouers van die mense van die lande Teman, Omar, *Sefi, Gatam, Kenas, Timna en Amalek. 37Die mense van Reüel was die voorouers van die mense van die lande Nagat, Serag, Samma en Missa. 38Die mense van Seïr was die voorouers van die mense van die stede Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Eser en Disan. 39Die mense van Lotan was die voorouers van die mense van die lande Gori en *Homam. Die mense van Timna was familie van die mense van die land Lotan. 40Die mense van Sobal was die voorouers van die mense van die lande *Aljan, Managat, Ebal, Sefi en Onam. Die mense van Sibon was die voorouers van die mense van die lande Aja en Ana. 41Die mense van Ana was die voorouers van die mense van die stad *Disan, en die mense van Disan was die voorouers van die mense van die lande *Gamran, Esban, Jitran en Keran. 42Die mense van Eser was die voorouers van die mense van die lande Bilhan, Saäwan en *Jaäkan. Die mense van *Dison was die voorouers van die mense van die lande Us en Aran.

Die konings van Edom

(Ook Gen 36:31-39)

43Hier is die name van die konings wat in die land Edom koning was voordat die Israeliete konings gehad het: Bela seun van Beor. Sy stad was Dinhaba. 44Toe Bela sterf, het Jobab koning geword. Jobab was die seun van Serag van die stad Bosra. 45Toe Jobab sterf, het Gusam van Temaniete-land koning geword. 46Toe Gusam sterf, het Hadad, die seun van Bedad, koning geword. Hadad het die Midianiete oorwin in die land Moab. Sy stad se naam was Awit. 47Toe Hadad sterf, het Samla van die stad Masreka koning geword. 48Toe Samla sterf, het Saul van die stad Regobot koning geword. Regobot was langs die rivier. 49Toe Saul sterf, het Baäl-Ganan, die seun van Akbor, koning geword. 50Nadat Baäl-Ganan gesterf het, het *Hadad koning geword. Sy stad se naam was Paï. Hadar se vrou se naam was Mehetabel. Sy was die dogter van Matred en die kleindogter van Me-Sahab.

Die stamhoofde in Edom

(Ook Gen 36:40)

51Nadat Hadad gesterf het, het *stamhoofde in die land Edom regeer. Die stamhoofde was Timna, *Alja, Jetet, 52Oholibama, Ela, Pinon, 53Kenas, Teman, Mibsar, 54Magdiël en Iram. Dit was die stamhoofde in die land Edom.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index