Furvlenn hwilans

Korɛnt eyŋ e lɛl yony ɛm 12

Pↄl sos ɛm am iŋn eke li kʼij Krist eci gbre

1Kↄ ow it eke mi kʼij nɛny ee? Ow kʼow elm im low kaka. Gbɛkↄ mʼam mʼow mi dad ów eke Ɛs Kↄtↄkↄ yɛgmʼm mʼɛkn lele ow eke nʼↄny lʼok ↄkm ab ab e low. 2Mʼuw Krist e jam us ɛs nyam any, ɛtŋ ow ij akpo lɛw yar ŋ̂, Nyam ↄny ɛgŋ na uyum afr kpekpe. Kↄ in e sos megl ab ab ee? Mʼuwm any. Kↄ ow elm in e sos megl ab ab ee? Mʼuwm any, kↄ Nyam gbɛ uw any. 3-4Mʼuw any gbɛ eke Nyam oc ɛgŋ a im afr ecʼusu mamn a. Kↄ in e sos megl ab ab oglog ow elm ow ab ee? Mʼuwm any, kↄ Nyam gbɛ uw any. Yogŋ, lʼiri sodad eke ɛgŋ e nɛny kʼↄtum dadm. Ow el sodad eke ɛgŋ kaka ↄnym abusu eke ki dad. 5Ɛgŋ nɛnɛ na eci gbɛ mi bʼow mʼij nɛny. Gbɛkↄ ɛm ecʼa, elel eke mʼanŋn a sosiɛm mi bʼow mʼij nɛny ɛm e fuɛfuɛ el a eci. 6Eke batŋ mʼerur nɛny eke mi kʼij a, mi kʼow mʼijm nyamb, low eke el nawrɛ a cɛ mi bʼow mi dad. Gbɛkↄ mʼijm nɛny, yecʼɛtŋ ke wɛl dád ɛm e lís owi, ow a cɛ eke wɛl am ɛknʼm mi kok lele ow a cɛ eke wɛl am iri mi dad ab ab af, ke low ɛjeci kaka kʼígŋm af.

7Ów a eke Ɛs Kↄtↄkↄ yɛgmʼm mʼɛkn a agb nↄnↄ. Gbɛkↄ lʼerurm eke mi kʼij nɛny na eci. Ow sosiɛm lʼoc ɛbm ɛkn nyam lʼɛluʼm sos ɛm, bʼijrʼm gbre ɛsɛ mirŋ eke bʼub es anŋ ɛgŋ sos ɛm ab af. Ɛtŋ ow anŋ ɛsɛ Satan ecʼɛrm ɛs nyam eke wɛl ↄŋ eke kʼↄrʼm ke ɛ́dŋnʼm nɛny ij af. 8Sakp nyahan eke mi ŋↄŋn Ɛs Kↄtↄkↄ eke kʼↄny ocʼm es gbre ij na ɛm, 9kↄ li dadʼm ninɛ: «Ɛm ecʼɛrm mamn a cɛ ↄdŋʼŋ. Eke bʼanŋ fuɛfuɛ a, yogŋ ɛm tasi anake ɛm e lɛc a bʼɛy ↄkm a.» Ow sosiɛm, ɛm e nɛny ij a tasi bʼow el ɛm e fuɛfuɛ el a, yecʼɛtŋ ke Krist e lɛc a ánŋʼm af. 10Na sosiɛm mʼam ɛgŋ fɛŋ mʼeb sos ɛm iŋn ɛm: lɛc ↄnym, wɛwr, ses babur, ɛm ecʼↄmn a sosiɛm e gbre ijr lele ɛrm mij ebr fɛŋ ab. Mʼam ɛgŋ fɛŋ mʼeb Krist sosiɛm eci, aŋke eke mi bʼanŋ fuɛfuɛ a, yogŋ ɛm anake mi bʼij lɛc a.

Pↄl am ebr Korɛnt ecʼↄmn ɛsɛl a ecʼɛrm ij

11Sica am ɛkan eke mʼam kok nuŋ ɛm ŋuŋ owi a! Ɔny anake ↄŋn ke mʼam kok ɛbɛn a. Ɔny anake blel dadr ɛm ecʼów amamn ekʼanŋʼm ɛm a, aŋke eke mʼelm low kaka yɛji, low kaka anm eke ↄny eci “ɛrm ɛsɛl ɛgbɛl” a ↄny akmʼm! 12Ɔny ogŋ yogŋ ɛkan ɛm ecʼɛrm susu ligbɛl a, simɛny ɛwr a, ów any iti owi a lele sakrowa ab ab. Ów amua fɛŋ am yɛgm eke mʼel ɛrm ɛs wɛwɛ tasi. 13Bla obi Sinyamel ɛjecʼa ↄny eke ↄny ↄnymn ee? Ɛɛ, nawrɛ gbɛ, mʼↄↄm ↄny labm kaka! Kↄ na anake el low ŋuŋ ab ee? Ɛbɛn ke òc aprʼm ↄ!

14Mi bɛbm ↄny ogŋ yogŋ e sakp nyahan ɛm ecʼow e sos ɛtŋ mi kʼow mʼↄↄm ↄny labm kaka. Ɛm, ow elm ↄny ecʼos a mʼↄlm es, kↄ ↄny obi ↄny obi. Nawrɛ ɛm a, ow elm etuey am kokm os ↄↄm ɛl ɛsɛl, kↄ ey ɛsɛl anake it eke ki kok os ↄŋ ɛl ecʼey a. 15Ɛm gbɛ, sos ɛm bʼow iŋnʼm eke mi kí ŋuŋn os ↄny eci, ke mʼóc ɛm obi e sel a nimum yɛji mʼigŋ af. Kↄ eke mʼerur ↄny nↄnↄ nɛnɛ a sosiɛm anake ↄny kʼow erurmnʼm nↄnↄ ab ee?

16Nawrɛ eke mʼↄↄm ↄny labm kaka, gbɛkↄ agŋ bɛb dad eke yadŋ ɛm am ↄny ɛtŋ ɛm e kprakpr ab ɛm, ɛm ɛju ↄny. 17Kↄ eke bʼɛwr nyamn ɛkan agŋ a fɛŋ eke mʼↄŋ ow ↄny ecʼaraŋn a, ɛl ɛm ecʼɛgŋ nyam anŋ eke mʼɛcr in ɛm mʼij ↄny os ee? 18Mi dad toŋ Tit ɛgŋ eb eke kʼow ɛkn ↄny, ɛtŋ mʼↄŋ ɛgŋ lisijim nyam igŋʼn ab ow. Kↄ Tit ij ↄny os ee? Kↄ in lel ɛm ab, sʼↄnym tutr nyam coco ejagb nyam a eke sʼↄkŋ any ab ɛm ee?

19Ow ibn ekʼam tutar eke sʼam dogŋn sos ↄny ecʼany af. Njaŋ! Nyam ecʼany af sʼam dogŋn sos ɛsɛ Krist e jam us ɛsɛl af. Erur ɛm ecʼagŋ lisijimɛl, sʼam kok ɛbɛn eke si kʼɛlum ↄny abu agbr ↄmn ɛm. 20Lɛgŋ a eke mi bʼow mʼow ↄny ogŋ yogŋ a, ow am ↄnyʼm erŋn eke mi kʼɛ́ŋnm ↄny ɛsɛ elel eke mʼam erur eke kʼanŋn ab af. Ke oglog ɛm yɛji, kʼérurmn ɛm eci elel eke mi bʼow mi kokr a. Erŋn am ↄnyʼm eke yogŋ mi kʼuyum ów ɛsu, nyamnɛyr, ɛrm bebl, agŋ ecʼów ↄnyanin, agŋ wɛwr owi, agŋ cacak owi, mɛgŋel lele suksuk owi ab. 21Ɛmɛny low nyam ecʼerŋn yɛji am ↄnym: ɛm ecʼow ab ɛm, oglog ke Nyam kókʼm ɛ́s ↄny ecʼany af. Mʼam uru eke mi kʼikŋ ↄŋn ↄny ɛm ecʼagŋ nↄnↄ eke abu anŋ ɛm am kok lɛgŋ sig ɛm e sikpl a eci. Tasi ɛm a, yɛfɛnyna yɛji -li kʼɛwlm -li ki lɛrm Nyam. -Nʼam ir ɛb eke ↄ́ↄm ɛl -lʼaylmn, -nʼam ij nfaci ɛtŋ -nʼam ɛbirir marɛm marɛm.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index