Furvlenn hwilans

1 Pita 1

1Sé mwen Pita ki sé an zapòt Jézi Kwi ki ka ékwi lèt sala, bay zòt sé moun-an Bondyé ja chwazi-a ki simen kon étwanjé an tout Pontòs, Galécha, Kapadosiya, Écha épi Bifiniya. 2Bondyé Papa té ja sav avan, i té kay chwazi zòt épi sèvi Lèspwiʼy pou té sa fè zòt vini nèt pou li yonn, épi pou fè zòt obéyi Jézi Kwi. Zòt té nétwayé lè Jézi mò asou kwa-a bay zòt. Mwen ka mandé Bondyé pou bay zòt an gwantman lagwas épi lapé.

An Èspwa Ki Vivan

3Annou wimèsyé Bondyé ki sé Papa Senyè nou Jézi Kwi. I sé kon Bondyé té ni tèlman konpasyon pou nou i ban nou an lavi ki nèf. Épi lè Bondyé wésisité Jézi Kwi hòd lanmò, sa ban nou an èspwa ki vivan. 4Nou ka èspéyé pou jou-a Bondyé kay ban nou tout sé bèl bennédiksyon-an i ja tjenn an syèl ban nou-an. Sé bennédiksyon sala pa sa janmen pouwi, ni gaté ében fini. 5Pouvwa Bondyé kay pwotèkté zòt jis tan zòt jwenn salvasyon sala, paski zòt ni lafwa an li. Bondyé kay wévélé ban nou tout sé bennédiksyon salvasyon-an asou dènyé jou-a.

6Zòt sipozé kontan pou tout sé bagay sala, menm si apwézan i nésésè pou zòt sa soufè tout sòt kalité soufwans. 7Sé soufwans sala kay moutwé zòt ni lafwa an Jézi Kwi pou vwé. Jik lò, pou ou sa piwifyéʼy, ni pou pasé anba gwan difé, magwé an jou tout lò kay détwi. Ében sé kon sa lafwa zòt ki pli enpòtan pasé lò ni pou pasé anba an lègzanmé pou zòt sa sav si i bon. Épi asou jou-a Jézi kay pawèt pou tout moun sa wèʼy-la Bondyé kay glowifyé zòt épi bay zòt lonnè épi di zòt fè bon. 8Magwé zòt pʼòkò janmen wèʼy, zòt ni lanmityé pou li. Menm si zòt pa ka wèʼy apwézan, zòt ka kwè adanʼy épi zòt ka widjèwté épi an lajwa ki tèlman gwan, pa menm pawòl ki sa fini èspliké sa. 9Pou lapéti lafwa-a zòt mété an Bondyé-a, lam zòt ja wisivwè salvasyonʼy.

10Sé pwòfèt Bondyé-a pwan bon pokosyon kon yo étidyé pou yo té sa konnèt tout bagay konsèné mannyè Bondyé ka sové sé sa ki ka kwè an li-an. 11Yo té vlé sav ki lè tan sala kay yé, épi ki mannyè i kay vini — sa té lè-a Lèspwi Bondyé ki andidan yo-a té ka moutwé yo lè i té di soufwans-lan Jézi kay soufè-a, épi lonnè-a ki té kay vini apwé soufwans sala. 12Bondyé moutwé sé pwòfèt sala, sé bagay-la yo té ka palé asou-a sé pa té pou édé yo, mé i té pou édé zòt. Sa sé lè yo té ka di sé menm bagay-la Lèspwi Bondyé ki sòti an syèl-la ka kondwi moun pou di apwézan-an kon yo ka pwéché Bon Nouvèl-la. Sé bagay sala jik nanj ki té kay vlé lonjé kou yo pou gadé.

Sépawé Kò Zòt Hòd Movèzté

13Kon sa, ni an lidé ki fò, viv an lavi ki sèwyé. Mété tout èspwaʼw asou salvasyon-an Bondyé kay ba ou-a lè Jézi kay pawèt pou tout moun sa wèʼy-la. 14Sé pou zòt obéyi pawòl Bondyé. Pa kité sé vyé dézi-a zòt té ni avan-an lè zòt pa té konnèt mèyè-a kondwi lavi zòt ankò. 15Mé kon sé Bondyé menm ki kwiyé zòt pou vini sa li menm-lan, épi i bon twòp pli pasé anyen ki ni-an, zòt menm sipozé viv menm kon li an tout bagay zòt ka fè. 16Kon lévanjil-la di, “Zòt sipozé sépawé kò zòt hòd movèzté menm kon mwen Bondyé sépawé hòd movèzté.”

17Bondyé-a zòt ka kwiyé Papa an lapwiyè zòt-la, sé li ki ka jijé tout moun asou twavay-la chak moun ka fè san pyès pwéféwans. Kon zòt ka viv lavi zòt kon étwanjé asou latè sala, sé pou zòt bay Bondyé tout wèspé i méwité. 18Paski zòt sav Bondyé té ni pou péyé an pwi pou i té sa tiwé zòt anba vyé kalité lavi sala zòt éwityé pa lanmen ayèl zòt-la. Épi pwi-a i péyé-a sé pa bagay ki ka péwi kon lò épi dajan, 19mé sé épi lavi Jézi, ki té chè pasé pyès bagay ki janmen ni. Jézi bay laviʼy menm kon an ti mouton ki pa té ni pyès kalité défo adanʼy. 20Bondyé té ja chwazi Jézi avan latè épi syèl sala té fèt, mé Bondyé wévéléʼy ban nou an sé dènyé tan sala pou lapéti zòt. 21Sé Jézi ki fè zòt kwè an Bondyé-a ki wésisitéʼy an lanmò-a épi ki ba li gwan lonnè-a. Kon sa, ni lafwa zòt épi èspwa zòt sòti an Bondyé. 22Zòt ja nétwayé lam zòt paski zòt obéyi lavéwité-a, épi zòt ja moutwé zòt ni an chay lanmityé bay sé fwè èk sè-a, kon sa toujou ni lanmityé sala pou yonn a lòt épi tout tjè zòt. 23Zòt ja viwé fèt ankò, épi kou sala sé pa moun ki ka mò ki fè zòt, mé sé sa ki pa ka mò — sa sé pawòl Bondyé ki vivan épi ki ka diwé pou tout tan-an. 24Kon lévanjil-la di,

“Tout lézòm sé kon zèb,

épi tout bèlté yo menm kon flè zèb.

Zèb-la ka vini mò,

épi flè-a ka annèk tonbé.

25Mé pawòl Senyè-a kay kontiné pou tout tan.”

Épi sa sé Bon Nouvèl-la nou té pwéché bay zòt-la.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index