Furvlenn hwilans

1 Kòrint 2

Konmisyon-an Konsèné Jézi Ki Té Kwisifyé-a

1Lè mwen té vini wè zòt, sé fwè èk sè mwen-an ki an Jézi-a, pou pwéché lavéwité-a konsèné Bondyé ki té an sigwé avan, mwen pa té vini épi gwo pawòl épi an gwo wach pou moutwé zòt ki mizi endikasyon mwen ni. 2Paski lè mwen té épi zòt, mwen fè lidé mwen pou pa pwéché pyès lòt bagay antiwan Jézi Kwi épi lanmòʼy asou kwa-a. 3Lè mwen té vini oti zòt, kò mwen té fèb épi mwen té ka twanblé an chay épi lapè. 4Épi mannyè-a mwen enstwi épi pwéché-a pa té kon sé bèl pawòl-la ki kay tounen tèt moun-an, mé pawòl sala épi pwéché sala té ni asé pwen adanʼy pou moutwé moun sé Bondyé ki té ka twavay épi an chay pouvwa. 5Kon sa lafwa zòt pa kay apiyé asou bèl pawòl nonm, mé i kay apiyé asou pouvwa Bondyé.

Lasajès Bondyé

6Kon mwen ka di sa-a, mwen ja pwéché an konmisyon ki benyen lasajès anpami sé sa-a ki fò an lafwa yo-a. Mé lasajès sala sé pa kalité lasajès-la zòt ka jwenn an sé bèl pawòl latè sala ében an bouch sé moun-an ki ka kondwi latè sala, ki ja ka pèd kouway-la. 7Okontwè mwen ka pwéché sigwé lasajès Bondyé, sa Bondyé té anpéché moun konnèt avan-an. Bondyé té ja fè lidéʼy avan latè sala té fèt kon sa lasajès sala kay mennen lonnè ban nou. 8Pyès sé mèt latè sala pa konnèt lasajès sala. Si yo té konnèt li, yo pa té kay kwisifyé Senyè-a ki vini an pouvwa épi tout kawaktè Bondyé-a. 9Mé kon lévanjil-la di,

Sa zyé pʼòkò wè épi zòwèy pʼòkò tann épi sa ki pʼòkò antwé an tjè nonm,

sé sa Bondyé pwépawé bay sé moun-an ki enmenʼy-lan.

10Mé Bondyé sèvi Lèspwiʼy pou i té fè nou konnèt sigwéʼy. Lèspwi-a ka fouyé tout bagay, épi i jik konnèt sé plan Bondyé-a ki séwé fon-an. 11I sé lèspwi-a ki andidan an moun ki konnèt tout bagay konsèné moun sala. An menm mannyè-a i sé Lèspwi Bondyé sèlman ki konnèt tout bagay konsèné Bondyé. 12Bon, nou pa wisivwè lèspwi latè sala — pito sa nou ja wisivwè Lèspwi-a Bondyé voyé-a, kon sa nou pé konnèt tout sa Bondyé ja ban nou-an.

13Mi kon sa nou ka palé, pa épi sé bèl pawòl-la nonm ka moutwé nou-an mé épi sé pawòl-la Lèspwi Bondyé kay moutwé nou-an, pou nou èspliké lavéwité-a konsèné Bondyé épi pawòl-la i ja ban nou-an. 14Pyèsonn ki pa ni Lèspwi Bondyé andidanʼy pa sa wisivwè kado-a Lèspwi-a ka bay-la. Sé moun sala pa sa konpwann sé kado sala, akwèdi pou yo sa sé maji, paski sèl mannyè an moun sa jijé valè sé bagay sala sé si i ni Lèspwi Bondyé ka viv andidanʼy. 15A menm lè-a népòt moun ki ni Lèspwi Bondyé-a kay sa jijé valè tout bagay, mé pyèsonn pa kay sa jijé moun sala. 16Kon lévanjil-la di,

“Ki moun ki sav sa Senyè-a ka katjilé?

Ki moun ki sa diʼy ki sa pou fè?”

Kanmenm nou ni lidé Jézi.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index