Furvlenn hwilans

Revelation 15:7

7Imaibo sawar yawasih ma’anih kwafe’en wanawanahimaim ta tew, gold etei seven God ana yaso’ar awan hikartanen hibatabat bow tounamatar seven itih. Nati God i wanatowan, wanatowan ma’ama’anin.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index