Furvlenn hwilans

Mark 7:7

7I hai kwafiren ayu isau i yabin en,

anayabin i hai bai’obaiyen i orot ofafar hiya’aya imaim tebi’obaibiyih!’

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index